Nytt fra 1. januar 2017 – nøkkelsatser for salærer og gebyrerSe tabeller for nøkkelsatser for salærer og gebyrer: 

Om endringene:

Se Statsbudsjettet 2017, skatter avgifter og toll 2017

Les også Virke Inkasso's artikkel; Foreslår å øke rettsgebyret igjen.


Finansdepartementet fastsatte 15. desember 2016 forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark.

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 360 kroner, ned 10 kroner fra 1. juli 2016. Samtidig oppheves forskrift 23. juni 2016 nr. 784. Det er også fastsatt retningslinjer for fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente og fastsettelse av standardkompensasjon for inndrivelseskostnader.


Prop. 15 L (2016–2017)

Endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret)

Justis- og beredskapsdepartementet: Proposisjonen foreslår endringer i rettsgebyrloven slik at størrelsen på rettsgebyret kan fastsettes i forskrift i stedet for lov. Lovendringen fremstår som en formalitet. Departementet foreslår derfor at rettsgebyrloven § 1 annet ledd annet punktum endres til en forskriftshjemmel, og at departementet i forskrift om rettsgebyr regulerer størrelsen på rettsgebyret i tråd med Stortingets budsjettvedtak.


Link til kilde til informasjon