Justert rentesats og kompensjasjonsgebyr fra Juli 2019


Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader settes i kraft 1. juli 2019.

Forsinkelsesrenten fra 1. juli 2019 er 9,25 prosent.

Standardkompensasjonen fra 1. juli 2019 er kr. 390.

Link til kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regelendringer-fra-1.-juli-2019/id2662209/