Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader


Forskrift | Dato: 13.12.2018


Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2018 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509, og § 3a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174.

§ 1. Forsinkelsesrenten

Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8,75 prosent p.a.

§ 2. Standardkompensasjon

Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 380 kroner.

§ 3. Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 21. juni 2018 nr. 940 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.

Inkassosatsen fryses

Pressemelding | Dato: 20.12.2018

| Nr: 121 – 2018

Regjeringen besluttet i statsråd i dag at inkassosatsen fryses fram til nye regler om inkassosalærer er på plass.

– Når inkassobransjen sparer penger på grunn av automatisering, bør det føre til lavere inkassosalærer. I påvente av arbeidet med nye regler om inkassosalærene, mener jeg det er riktig at satsene ikke økes mens dette arbeidet pågår, sier Wara.

Inkassosatsen er en grunnstørrelse, som blant annet purregebyrer og maksimalsatser for inkassoforetakene beregnes ut fra. Fram til nå har inkassosatsen vært justert årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen. Med dagens endring i inkassoforskriften inkassosatsen værende på 700 kroner også etter nyttår. Uten en slik endring skulle inkassosatsen ha vært justert til 730 kroner fra 2019.

Justis- og beredskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på inkassoloven og inkassoforskriften, deriblant salærene og god inkassoskikk. ­­

– Det er god grunn til å se på inkassosalærene, blant annet fordi inkassoselskapenes virksomhet for en stor del er automatisert, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Arbeidsgruppa skal levere sin rapport innen 1. januar 2020.


Kilder: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/inkassosatsen-fryses/id2623554/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-renter-ved-forsinket-betaling-og-kompensasjon-for-inndrivelseskostnader2/id2622592/