Samarbeidsavtale


Det er inngått følgende samarbeidsavtale (heretter kaldt ”Avtalen”) med oppdragsgiver, heretter kaldt Kunden.

FORMÅL
Avtalens formål er å regulere partenes samarbeide, hvor Hokas skal levere ytelser i form av fakturaoppfølging og formidling av inkasso.

PROSEDYRE
Hokas mottar løpende åpne fakturaer og åpne kreditnotaer og betalinger fra kundens økonomisystem. 

Kunden er ansvarlig for, at der gis korrekte opplysninger om fakturabeløp, forfallsdato samt navn og adresse på debitorene.
Partene avtaler en tidslinje for hvordan de forskjellig debitorer skal purres. Kunden blir kontaktet av saksbehandler for å skreddersy denne.
Det er mulig å lage en nedre beløpsgrense for utsendelse av purring. De debitorer som ikke betaler i henhold til dette, og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, blir purret. 

For å unngå at debitorer følges opp feilaktig, kan kunden via sin login på hokas.no, se:
* Dagens purreliste – hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasinger på debitor eller på faktura nivå
* Saldoliste – hvor alle åpne fakturaer vises og hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasinger på debitor eller på faktura nivå
* Klar for inkasso – hvor man enkelt kan lage individuelle tilpassinger på debitor eller på faktura nivå

Alle purringer påføres kundens kontonummer, slik at fakturabeløp, renter og omkostninger innbetales direkte til kundens konto.


Kunden har løpende adgang og full kontroll på www.hokas.no, hvor kunden blir tildelt egen login til de personer som ønsker det.

AVREGNING
Hokas avregner hver måned i henhold til avtalte priser.
Om kunden står på purrestopp eller har lavere aktivitet enn en gjennomsnittlig måned vil kunden bli fakturert for gjennomsnittet av de siste tre aktive måneder eller avtalt minstepris.

ENDRING AV PRISER OG BETINGELSER
Hokas er berettiget til å endre priser og andre betingelser i Avtalen med 1 måneds skriftlig varsel. Ved endringer sender Hokas oppdaterte priser eller tillegg til Avtalen. Dette krever da ikke ny underskrift eller aksept fra kunden. Oppdaterte priser og betingelser vil ligge på http://www.hokas.no/samarbeidsavtale/ og i fanen innstillinger ved login i ESP.

ANSVARSBEGRENSNING
Ved mangelfull informasjon fra kunden vedrørende betalings-, faktura- og kreditnota filer, som fører til feilaktig oppfølgning, kan Hokas ikke bli gjort økonomisk ansvarlig for de følger, det måtte medføre.
Om Hokas sender ut feil informasjon, vil mottaker bli kontaktet og orientert om feilen og om at den er rettet. Utover dette er Hokas ikke forpliktet til at kompensere for andre eventuelle av feilen.

IKRAFTTREDELSE OG OPPHØR
Avtalen trer i kraft på datoen man har markert og akseptert samarbeidsavtalen på http://www.hokas.no/samarbeidsavtale/
Prøvetidens varighet er 6 måneder. Ønsker man å avslutte etter endt prøvetid må dette gis beskjed om skriftlig med en måneds varsel.
Heretter kan Avtalen av begge parter sies opp skriftlig med 12 måneders varsel.
Når kunden opphever eller sier opp Avtalen som følge av Hokas mangelfulle håndtering eller lignende, skal kunden før oppsigelse eller opphevelse kan skje, gi Hokas en rimelig frist til å rette opp på det forhold, som gir anledning til kundens oppsigelse eller opphevelse. Når kunden i dette tilfelle ikke ønsker fakturaoppfølging av løpende saker, er Hokas berettiget til å fakturere for gjennomsnittet av de siste tre aktive måneder (hver måned i oppsigelsesperioden).

FORTROLIGHET/TAUSHETSPLIKT
Partene må ikke videregi de forretningshemmeligheter, som de får kjennskap til fra en annen part til tredjemann. Slike forretningshemmeligheter må kun anvendes som ledd i partenes oppfyllelse av Avtalen. Partene skal påse og sikre, at også ansatte medarbeidere respekterer plikten til hemmeligholdelse. Taushetsplikten vil også bestå etter Avtalens opphør.

LOVVALG OG VERNETING
Såfremt uoverensstemmelser ikke kan avklares ved forhandling skal enhver tvist avgjøres endelig etter norsk lov hvor Porsgrunn og Skien Tingrett er satt som verneting.


VEILEDENDE PRISER


FREE
Kr 0,- pr faktura

Innbetalte renter og gebyr tilfaller Hokas **


STANDARD
Kr 0,- pr faktura

Innbetalte renter og gebyr tilfaller Hokas **


PREMIUM

Kr. 19,- pr faktura.

Innbetalte renter og gebyr tilfaller Kunden **


Generelt 


Etableringsgebyr*

 *  Dette kan variere noe pr. økonomisystem, så du vil få bekreftelse på dette fra Hokas angående pris for ditt økonomisystem.
** Purregebyrer og renter justeres etter gjeldende satser i henhold Inkassolovgivningen.